Smluvní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel:

Marcela Hrubošová, Mahenova 1637, 686 02 Staré Město, IČ: 41599721, DIČ: CZ7356224590

Část první:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti poskytovatele Marcely Hrubošové, Mahenova 1637, 686 03 Staré Město, IČ: 41599721, DIČ: CZ7356224590 (dále jen „Poskytovatel“) a

 1. účastníka semináře v případě uzavření smlouvy o poskytnutí semináře, jak je dále upraveno v části druhé,
 2. kupujícího e-semináře v případě uzavření smlouvy o koupi e-semináře, jak je dále upraveno v části třetí,
 3. kupujícího knihy v případě uzavření smlouvy o koupi knihy, jak je dále upraveno v části čtvrté.

Část druhá:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SEMINÁŘE (vč. workshopu/kurzu), e-SEMINÁŘE, KNIHY

 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí semináře uzavřené níže uvedeným způsobem a za níže uvedených podmínek mezi účastníkem semináře (dále jen „Účastník“) a výše specifikovaným Poskytovatelem (smlouva o poskytnutí semináře dále jen jako „Smlouva“).
 1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Účastníkovi ve smluveném termínu seminář na smluvené téma a závazek Účastníka zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu.

Uzavření Smlouvy

 1. Zájemce o absolvování semináře vyplní internetový formulář, jehož odesláním informuje Poskytovatele o svém zájmu o absolvování semináře (dále jen „Objednávka“). Objednávka je nezávazná. V Objednávce je třeba vyplnit zejména identifikační údaje zájemce, e-mailovou kontaktní adresu, seminář, o jehož absolvování má zájemce zájem. Rovněž je třeba, aby zájemce před odesláním Objednávky souhlasil se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek a podmínkami ochrany osobních údajů zaškrtnutím příslušného souhlasného pole.
 1. V reakci na obdrženou Objednávku Poskytovatel zašle Zájemci na e-mailovou adresu, kterou zájemce uvedl ve formuláři jako kontaktní adresu, nabídku semináře, v níž specifikuje zejména téma semináře, čas konání semináře, jméno školitele, a dále rovněž cenu za absolvování semináře a bankovní spojení Poskytovatele (dále jen „Nabídka“).
 1. Zájemce o absolvování semináře, jenž souhlasí s takto formulovanou Nabídkou, uhradí do 8 dnů od doručení nabídky cenu za absolvování semináře. Platbu je třeba provést poukázáním ceny na bankovní účet Poskytovatele specifikovaný v nabídce, dle pokynů v nabídce uvedených.
 1. Smlouva je uzavřena okamžikem připsání úhrady ceny za absolvování semináře na účet Poskytovatele.

Cena

 1. Cena za absolvování semináře je splatná před absolvováním semináře za podmínek uvedených v části druhé čl. II. těchto obchodních podmínek.
 1. Cena za absolvování semináře je nedílnou součástí nabídky semináře.

Průběh semináře

 1. Prezence na seminář je zahájena 15 minut před zahájením semináře.
 1. Při prezenci se účastníci zapisují do prezenční listiny. Účastník poskytující Poskytovateli v rámci realizace Smlouvy své osobní údaje prohlašuje, že dává Poskytovateli jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”) s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že veškeré takto shromážděné údaje shromažďuje pro svou interní potřebu evidence Účastníků semináře, dále pro potřeby realizace semináře a pro vystavení osvědčení o absolvování semináře. Poskytovatel údaje neposkytuje třetím osobám.

Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

 1. Účastník má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy, a to tím způsobem, že odstoupení odešle v písemné formě poskytovateli na výše uvedenou adresu. Účastník však nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže již absolvoval seminář.
 1. Je-li ze strany Účastníka stornován zájem o absolvování semináře po uzavření Smlouvy, postupuje se podle následujících stornovacích podmínek:

Dojde-li ke stornování zájmu o absolvování semináře po uzavření Smlouvy do tří dnů před dnem konání semináře, bude Účastníkovi vráceno 100% ceny za absolvování semináře.

Dojde-li ke stornování zájmu o absolvování semináře po uzavření Smlouvy ve lhůtě kratší než 3 dny před dnem konání semináře, nebude Účastníkovi vrácena cena za absolvování semináře.

 1. Za storno zájmu o absolvování semináře se považuje toliko e-mailové vyrozumění Zájemce zaslané Poskytovateli na výše uvedenou kontaktní adresu Poskytovatele; okamžikem stornování zájmu se považuje okamžik doručení e-mailu na e-mail Poskytovatele.
 1. Za seminář, který Účastník neabsolvoval, ačkoliv byl na něj řádně přihlášen a byla uzavřena Smlouva o jeho absolvování, se Účastníkovi cena za absolvování semináře nevrací.
 1. V závažných případech může Účastník za sebe na danou lekci vyslat náhradníka, o čemž musí informovat Poskytovatele nejpozději před zahájením dané lekce.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Pořizování zvukových, obrazových či obrazově-zvukových záznamů je zakázáno, nesjednají-li Účastník s Poskytovatelem jinak.
 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny termínu nebo místa konání semináře, což je povinen sdělit Účastníkovi nejpozději 2 dny před zahájením semináře. V případě takové změny je Účastník oprávněn odstoupit od Smlouvy s tím, že se neuplatní stornovací podmínky v čl. V. těchto podmínek a Poskytovatel vrátí Účastníkovi celou cenu za absolvování semináře.

Část třetí:

SMLOUVA O KOUPI E-SEMINÁŘE

 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o koupi e-semináře uzavřené níže uvedeným způsobem a za níže uvedených podmínek mezi kupujícím e-semináře (dále jen „Kupující“) a výše specifikovaným Poskytovatelem (smlouva o poskytnutí semináře dále jen jako „Smlouva“).
 1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Kupujícímu e-seminář na smluvené téma, tedy umožnit mu stažení e-semináře a závazek Kupujícího zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu.

Uzavření Smlouvy

 1. Zájemce o koupi e-semináře vyplní internetový formulář, jehož odesláním informuje Poskytovatele o svém zájmu o koupi e-semináře (dále jen „Objednávka“). Objednávka je nezávazná. V Objednávce konkrétního e-semináře je třeba vyplnit zejména identifikační údaje zájemce, e-mailovou kontaktní adresu. Potvrzením Objednávky zájemce souhlasí se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek, o čemž je výslovně poučen.
 1. V reakci na obdrženou Objednávku Poskytovatel zašle zájemci na e-mailovou adresu, kterou zájemce uvedl ve formuláři jako kontaktní adresu, výzvu k úhradě ceny e-semináře a uvede bankovní spojení (dále jen „Nabídka“).
 1. Smlouva je uzavřena okamžikem připsání úhrady ceny za e-semináře na účet Poskytovatele.

Cena

 1. Cena za e-seminář je splatná do 10 dnů. Platbu je třeba provést poukázáním ceny na bankovní účet Poskytovatele specifikovaný v nabídce.
 1. Cena za e-seminář je nedílnou součástí nabídky e-semináře.

Download e-semináře

 1. E-seminář je Kupujícímu poskytnut v elektronické video podobě.
 1. Po připsání ceny za e-seminář na účet Poskytovatele bude Kupujícímu odeslán e-mail s potvrzením přijetí platby a dále s internetovou stránkou a identifikačními údaji (specifickým kódem) pro stažení e-semináře. Tím Poskytovatel splní svoji povinnost umožnit Kupujícímu stažení e-semináře.

Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Poskytovatel sděluje Kupujícímu, a to i před uzavřením Smlouvy, že nemá právo na odstoupení od Smlouvy, rovněž Kupující prohlašuje, a to i před uzavřením Smlouvy, že souhlasí s dodáním e-semináře před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a nemá tak nárok na odstoupení od smlouvy, protože se jedná ve smyslu ust. § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o smlouvu o dodání digitálního obsahu, jenž nebyl dodán na hmotném nosiči.

Část čtvrtá

SMLOUVA O KOUPI KNIHY

1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o koupi knihy uzavřené níže uvedeným způsobem a za níže uvedených podmínek mezi kupujícím knihy (dále jen „Kupující“) a výše specifikovaným Poskytovatelem (smlouva o poskytnutí semináře dále jen jako „Smlouva“).

2. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Kupujícímu knihu na smluvené téma, a závazek Kupujícího zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu.

Uzavření Smlouvy

1. Zájemce o koupi knihy vyplní internetový formulář, jehož odesláním informuje Poskytovatele o svém zájmu o koupi knihy (dále jen „Objednávka“). Objednávka je nezávazná. V Objednávce je třeba vyplnit zejména identifikační údaje zájemce, e-mailovou kontaktní adresu. Potvrzením Objednávky zájemce souhlasí se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek, o čemž je výslovně poučen.

2. V reakci na obdrženou Objednávku Poskytovatel zašle zájemci na e-mailovou adresu, kterou zájemce uvedl ve formuláři jako kontaktní adresu, výzvu k úhradě ceny knihy a uvede bankovní spojení (dále jen „Nabídka“).

3. Zájemce o knihu, jenž souhlasí s takto formulovanou Nabídkou, uhradí do 10 dnů od doručení nabídky cenu za knihu. Platbu je třeba provést poukázáním ceny na bankovní účet Poskytovatele specifikovaný v nabídce, dle pokynů v nabídce uvedených.

4. Smlouva je uzavřena okamžikem připsání úhrady ceny za knihu na účet Poskytovatele.

Cena

Cena za knihu je splatná před odesláním knihy ze strany Poskytovatele. Cena za knihu je nedílnou součástí nabídky Knihy.

Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Kupující knihu může zrušit objednávku dosud Poskytovatelem nepotvrzené telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. e-mailové adrese Poskytovatele. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Poskytovatelem. Pokud je takto zrušena objednávka zboží či služby, ohledně které nejde odstoupit od smlouvy, má Poskytovatel nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.

Dodací podmínky

1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní a budou uvedeny v objednávce Kupujícího.

2. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

3. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Poskytovatele ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.

4.Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Poskytovateli. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

Část pátá

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Výše specifikované smlouvy tedy i tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky.
 1. Při odeslání Objednávky účastníci potvrzují, že jim je znám obsah těchto všeobecných obchodních podmínek, že si je přečetli, že jejich obsahu rozumí a že proti nim nemají žádné výhrady.
 1. Smluvní strany poskytující Poskytovateli v rámci realizace Smlouvy své osobní údaje prohlašují, že dávají Poskytovateli jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 24.5.2018.

Podmínky ochrany osobních údajů platné od 25. 5. 2018

 1. Ochrana osobních údajů

1.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb potvrzuje Klient, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 Poskytovatel je správcem osobních údajů Klientů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR

1.3 Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Klienta a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Poskytovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

1.5 Poskytovatel pro plnění služby používá služeb subdodavatelů. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Poskytovatel a subdodavatel služeb uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádné zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči Klientovi přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

1.6 Poskytovatel ukládá osobní údaje Klienta po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi poskytovatelem a Klientem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány

1.7 Klient má právo požadovat od poskytovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Klient má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Klient právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

1.8 Klient má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.9 Klient nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

1.10 Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

1.11 Zájemce o využívání služeb Poskytovatele vyplněním kontaktního formuláře:

a. souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Poskytovatele a třetích subjektů, ne však častěji, než 1x týdně, a zároveň

b. prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 1.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť zájemce se zasílám informací dle bodu 1.11.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.

c. Souhlas dle tohoto odstavce může zájemce kdykoli písemně odvolat na marcela@financeproradost.cz

2. Práva a povinnosti mezi správcem a zpracovatelem (zpracovatelská smlouva)

2.1 Poskytovatel je ve vztahu k osobním údajům uživatelů Klientů zpracovatelem dle čl. 28 GDPR. Klient je správcem těchto údajů.

2.2 Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při zpracování osobních údajů, ke kterým Poskytovatel získal přístup v rámci plnění smlouvy uzavřené formou odsouhlasení smluvních podmínek na webu Poskytovatele (dále jen “Smlouva“) uzavřené s Klientem ke dni objednávky služby.

2.3 Poskytovatel se zavazuje pro Klienta zpracovávat osobní údaje v rozsahu a za účelem stanovenými v čl. 2.4 - 2.7 těchto podmínek. Prostředky zpracování budou automatizované. Poskytovatel bude v rámci zpracování osobní údaje shromažďovat, ukládat na nosiče informací, uchovávat, blokovat a likvidovat. Poskytovatel není oprávněn osobní údaje zpracovávat v rozporu nebo nad rámec stanovený těmito podmínkami.

2.4 Poskytovatel se zavazuje pro Klienta zpracovávat osobní údaje v tomto rozsahu:

a. běžné osobní údaje,

b. zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 GDPR, které Klient získal v souvislosti s vlastní obchodní činností.

2.5 Poskytovatel se zavazuje pro Klienta zpracovávat osobní údaje za účelem poskytování Služby formou smluvních podmínek.

2.6 Osobní údaje je možné zpracovávat pouze na pracovištích Poskytovatele nebo jeho subdodavatelů podle čl. 2.8 těchto podmínek, a to na území Evropské unie.

2.7 Poskytovatel se zavazuje pro Klienta zpracovávat osobní údaje uživatelů Klienta, to vše po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem a z uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2.8 Klient uděluje povolení se zapojením subdodavatelů jakožto dalších zpracovatelů podle čl. 28 odst. 2 GDPR. Klient dále uděluje Poskytovateli obecné povolení zapojit do zpracování dalšího zpracovatele osobních údajů, Poskytovatel však musí Klienta písemně informovat o všech zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení. Poskytovatel musí uložit svým subdodavatelům v postavení zpracovatele osobních údajů stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jak jsou stanoveny v těchto podmínkách.

2.9 Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

a. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy a na základě pokynů Klienta, tj. pro výkon veškerých činností potřebných pro poskytování služeb Poskytovatele.

b. Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

c. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. Poskytovatel pomocí nich zajišťuje neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování, a včas obnovuje dostupnost osobních údajů a přístup k nim v případě fyzických či technických incidentů.

d. Poskytovatel tímto prohlašuje, že ochrana osobních údajů podléhá interním bezpečnostním předpisům Poskytovatele.

e. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele a subdodavatelů dle čl. 2.8 těchto podmínek, které budou mít Poskytovatelem stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem.

f. Oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti. Poskytovatel zajistí, že tato povinnost pro Poskytovatele i oprávněné osoby bude trvat i po skončení pracovněprávního nebo jiného vztahu k Poskytovateli.

g. Poskytovatel bude Klientovi nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Klientovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v GDPR; stejně tak při zajišťování souladu s povinnostmi podle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Poskytovatel k dispozici.

h. Po ukončení poskytování plnění, které je spojeno se zpracováním, dle čl. 2.7 těchto podmínek, je Poskytovatel povinen všechny osobní údaje vymazat, nebo je vrátit Klientovi, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zvláštního zákona.

2.9 Klient se zavazuje neprodleně ohlašovat všechny jemu známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek na a poskytnout Poskytovateli součinnost nezbytnou pro plnění těchto podmínek.

Závěrečná ustanovení

3.1 Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 1.6 a čl. 2.7 těchto podmínek.

3.2 Klient souhlasí s těmito podmínkami odesláním objednávky prostřednictvím internetového formuláře nebo úhradou služby. Tímto potvrzuje, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas, a že je v celém rozsahu akceptuje.

3.3 Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Klientovi na jeho e-mailovou adresu.

3.4 Kontaktní údaje Poskytovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 731 701 954, marcela@financeproradost.cz

3.5 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.