Smluvní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Poskytovatel:

Marcela Hrubošová, Mahenova 1637, 686 02 Staré Město, IČ: 41599721, DIČ: CZ7356224590

Část první:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti poskytovatele Marcely Hrubošové, Mahenova 1637, 686 03 Staré Město, IČ: 41599721, DIČ: CZ7356224590 (dále jen „Poskytovatel“) a

 1. účastníka semináře v případě uzavření smlouvy o poskytnutí semináře, jak je dále upraveno v části druhé,
 2. kupujícího e-semináře v případě uzavření smlouvy o koupi e-semináře, jak je dále upraveno v části třetí,
 3. kupujícího knihy v případě uzavření smlouvy o koupi knihy, jak je dále upraveno v části čtvrté.

Část druhá:

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SEMINÁŘE (vč. workshopu/kurzu), e-SEMINÁŘE, KNIHY

 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí semináře uzavřené níže uvedeným způsobem a za níže uvedených podmínek mezi účastníkem semináře (dále jen „Účastník“) a výše specifikovaným Poskytovatelem (smlouva o poskytnutí semináře dále jen jako „Smlouva“).
 1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Účastníkovi ve smluveném termínu seminář na smluvené téma a závazek Účastníka zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu.

Uzavření Smlouvy

 1. Zájemce o absolvování semináře vyplní internetový formulář, jehož odesláním informuje Poskytovatele o svém zájmu o absolvování semináře (dále jen „Objednávka“). Objednávka je nezávazná. V Objednávce je třeba vyplnit zejména identifikační údaje zájemce, e-mailovou kontaktní adresu, seminář, o jehož absolvování má zájemce zájem. Rovněž je třeba, aby zájemce před odesláním Objednávky souhlasil se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek zaškrtnutím příslušného souhlasného pole.
 1. V reakci na obdrženou Objednávku Poskytovatel zašle Zájemci na e-mailovou adresu, kterou zájemce uvedl ve formuláři jako kontaktní adresu, nabídku semináře, v níž specifikuje zejména téma semináře, čas konání semináře, jméno školitele, a dále rovněž cenu za absolvování semináře a bankovní spojení Poskytovatele (dále jen „Nabídka“).
 1. Zájemce o absolvování semináře, jenž souhlasí s takto formulovanou Nabídkou, uhradí do 10 dnů od doručení nabídky cenu za absolvování semináře. Platbu je třeba provést poukázáním ceny na bankovní účet Poskytovatele specifikovaný v nabídce, dle pokynů v nabídce uvedených.
 1. Smlouva je uzavřena okamžikem připsání úhrady ceny za absolvování semináře na účet Poskytovatele.

Cena

 1. Cena za absolvování semináře je splatná před absolvováním semináře za podmínek uvedených v části druhé čl. II. těchto obchodních podmínek.
 1. Cena za absolvování semináře je nedílnou součástí nabídky semináře.

Průběh semináře

 1. Prezence na seminář je zahájena 30 minut před zahájením semináře.
 1. Při prezenci se účastníci zapisují do prezenční listiny. Účastník poskytující Poskytovateli v rámci realizace Smlouvy své osobní údaje prohlašuje, že dává Poskytovateli jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů, a to zejména v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaje s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že veškeré takto shromážděné údaje shromažďuje pro svou interní potřebu evidence Účastníků semináře, dále pro potřeby realizace semináře a pro vystavení osvědčení o absolvování semináře. Poskytovatel údaje neposkytuje třetím osobám.
 1. Koná-li se seminář, kterého se Účastník zúčastňuje, před uplynutím lhůty, v níž může Účastník odstoupit od smlouvy, podepíše při prezenci zároveň i výslovný souhlas s absolvováním semináře, přičemž jej Poskytovatel poučí, že v takovém případě Účastník nemůže odstoupit od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

 1. Účastník má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy, a to tím způsobem, že odstoupení odešle v písemné formě poskytovateli na výše uvedenou adresu. Účastník však nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže již absolvoval seminář.
 1. Je-li ze strany Účastníka stornován zájem o absolvování semináře po uzavření Smlouvy, postupuje se podle následujících stornovacích podmínek:

Dojde-li ke stornování zájmu o absolvování semináře po uzavření Smlouvy do tří dnů před dnem konání semináře, bude Účastníkovi vráceno 100% ceny za absolvování semináře.

Dojde-li ke stornování zájmu o absolvování semináře po uzavření Smlouvy ve lhůtě kratší než 3 dny před dnem konání semináře, nebude Účastníkovi vrácena cena za absolvování semináře.

 1. Za storno zájmu o absolvování semináře se považuje toliko e-mailové vyrozumění Zájemce zaslané Poskytovateli na výše uvedenou kontaktní adresu Poskytovatele; okamžikem stornování zájmu se považuje okamžik doručení e-mailu na e-mail Poskytovatele.
 1. Za seminář, který Účastník neabsolvoval, ačkoliv byl na něj řádně přihlášen a byla uzavřena Smlouva o jeho absolvování, se Účastníkovi cena za absolvování semináře nevrací.
 1. V závažných případech může Účastník za sebe na danou lekci vyslat náhradníka, o čemž musí informovat Poskytovatele nejpozději před zahájením dané lekce.

Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Pořizování zvukových, obrazových či obrazově-zvukových záznamů je zakázáno, nesjednají-li Účastník s Poskytovatelem jinak.
 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo změny termínu nebo místa konání semináře, což je povinen sdělit Účastníkovi nejpozději 2 dny před zahájením semináře. V případě takové změny je Účastník oprávněn odstoupit od Smlouvy s tím, že se neuplatní stornovací podmínky v čl. V. těchto podmínek a Poskytovatel vrátí Účastníkovi celou cenu za absolvování semináře.

Část třetí:

SMLOUVA O KOUPI E-SEMINÁŘE

 1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o koupi e-semináře uzavřené níže uvedeným způsobem a za níže uvedených podmínek mezi kupujícím e-semináře (dále jen „Kupující“) a výše specifikovaným Poskytovatelem (smlouva o poskytnutí semináře dále jen jako „Smlouva“).
 1. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Kupujícímu e-seminář na smluvené téma, tedy umožnit mu stažení e-semináře a závazek Kupujícího zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu.

Uzavření Smlouvy

 1. Zájemce o koupi e-semináře vyplní internetový formulář, jehož odesláním informuje Poskytovatele o svém zájmu o koupi e-semináře (dále jen „Objednávka“). Objednávka je nezávazná. V Objednávce konkrétního e-semináře je třeba vyplnit zejména identifikační údaje zájemce, e-mailovou kontaktní adresu. Potvrzením Objednávky zájemce souhlasí se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek, o čemž je výslovně poučen.
 1. V reakci na obdrženou Objednávku Poskytovatel zašle zájemci na e-mailovou adresu, kterou zájemce uvedl ve formuláři jako kontaktní adresu, výzvu k úhradě ceny e-semináře a uvede bankovní spojení (dále jen „Nabídka“).
 1. Zájemce o absolvování semináře, jenž souhlasí s takto formulovanou Nabídkou, uhradí do 10 dnů od doručení nabídky cenu za absolvování semináře. Platbu je třeba provést poukázáním ceny na bankovní účet Poskytovatele specifikovaný v nabídce, dle pokynů v nabídce uvedených.
 1. Smlouva je uzavřena okamžikem připsání úhrady ceny za absolvování semináře na účet Poskytovatele.

Cena

 1. Cena za e-seminář je splatná před absolvováním semináře za podmínek uvedených v části třetí čl. II. těchto obchodních podmínek.
 1. Cena za e-seminář je nedílnou součástí nabídky e-semináře.

Download e-semináře

 1. E-seminář je Kupujícímu poskytnut v elektronické video podobě.
 1. Po připsání ceny za e-seminář na účet Poskytovatele bude Kupujícímu odeslán e-mail s potvrzením přijetí platby a dále s internetovou stránkou a identifikačními údaji (specifickým kódem) pro stažení e-semináře. Tím Poskytovatel splní svoji povinnost umožnit Kupujícímu stažení e-semináře.

Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Poskytovatel sděluje Kupujícímu, a to i před uzavřením Smlouvy, že nemá právo na odstoupení od Smlouvy, rovněž Kupující prohlašuje, a to i před uzavřením Smlouvy, že souhlasí s dodáním e-semináře před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a nemá tak nárok na odstoupení od smlouvy, protože se jedná ve smyslu ust. § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, o smlouvu o dodání digitálního obsahu, jenž nebyl dodán na hmotném nosiči.

Část čtvrtá

SMLOUVA O KOUPI KNIHY

1. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o koupi knihy uzavřené níže uvedeným způsobem a za níže uvedených podmínek mezi kupujícím knihy (dále jen „Kupující“) a výše specifikovaným Poskytovatelem (smlouva o poskytnutí semináře dále jen jako „Smlouva“).

2. Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Kupujícímu knihu na smluvené téma, a závazek Kupujícího zaplatit Poskytovateli sjednanou cenu.

Uzavření Smlouvy

1. Zájemce o koupi knihy vyplní internetový formulář, jehož odesláním informuje Poskytovatele o svém zájmu o koupi knihy (dále jen „Objednávka“). Objednávka je nezávazná. V Objednávce je třeba vyplnit zejména identifikační údaje zájemce, e-mailovou kontaktní adresu. Potvrzením Objednávky zájemce souhlasí se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek, o čemž je výslovně poučen.

2. V reakci na obdrženou Objednávku Poskytovatel zašle zájemci na e-mailovou adresu, kterou zájemce uvedl ve formuláři jako kontaktní adresu, výzvu k úhradě ceny knihy a uvede bankovní spojení (dále jen „Nabídka“).

3. Zájemce o knihu, jenž souhlasí s takto formulovanou Nabídkou, uhradí do 10 dnů od doručení nabídky cenu za knihu. Platbu je třeba provést poukázáním ceny na bankovní účet Poskytovatele specifikovaný v nabídce, dle pokynů v nabídce uvedených.

4. Smlouva je uzavřena okamžikem připsání úhrady ceny za knihu na účet Poskytovatele.

Cena

Cena za knihu je splatná před odesláním knihy ze strany Poskytovatele. Cena za knihu je nedílnou součástí nabídky Knihy.

Odstoupení od smlouvy a stornovací podmínky

Kupující knihu může zrušit objednávku dosud Poskytovatelem nepotvrzené telefonicky nebo e-mailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. e-mailové adrese Poskytovatele. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze po dohodě s Poskytovatelem. Pokud je takto zrušena objednávka zboží či služby, ohledně které nejde odstoupit od smlouvy, má Poskytovatel nárok na náhradu nákladů, které již v souvislosti s kupní smlouvou vynaložil.

Dodací podmínky

1. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny ve webovém rozhraní a budou uvedeny v objednávce Kupujícího.

2. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

3. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží Kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany Poskytovatele ani za odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího.

4.Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci a Poskytovateli. Odmítnutí převzít zásilku z důvodu poškozeného obalu se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí zboží. Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) Kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky již není možná.

Část pátá

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Výše specifikované smlouvy tedy i tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky.
 1. Při odeslání Objednávky účastníci potvrzují, že jim je znám obsah těchto všeobecných obchodních podmínek, že si je přečetli, že jejich obsahu rozumí a že proti nim nemají žádné výhrady.
 1. Smluvní strany poskytující Poskytovateli v rámci realizace Smlouvy své osobní údaje prohlašují, že dávají Poskytovateli jakožto správci osobních údajů souhlas se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů, a to zejména v souladu s ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údaje s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že veškeré takto shromážděné údaje shromažďuje pro svou interní potřebu evidence Účastníků semináře, dále pro potřeby realizace semináře a pro vystavení osvědčení o absolvování semináře. Poskytovatel údaje neposkytuje třetím osobám
 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.2.2014.